background

Nieuws

21 februari 2019

Nieuwe website in de maak!

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe frisse utstraling voor alle scholen... lees meer
26 maart 2018

Open dag De Fliert

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Kom dan naar de open dag van De Fliert op... lees meer
19 maart 2018

De Koning opent Koningsspelen in Twello

Zijne Majesteit de Koning opent vrijdagmorgen 20 april de zesde editie van de... lees meer
Inschrijven voor de Oase Info:
Naam:

E-mail:Afmelden voor de Oase Info kan hier.

Onze missie en visie

Missie

De missie van CBS De Oase is:

'Vanuit een open Christelijke houding en in een excellente leeromgeving maken wij, in synergie met ouders, kinderen (mede-) eigenaar van hun eigen ontwikkeling en leren kinderen hierin keuzes te maken. Eigenaarschap en leiderschap stellen wij centraal waar kinderen cognitief en sociaal-emotioneel optimaal kunnen groeien. Wij leren kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers met oog voor hun medemens in een snel veranderende maatschappij.'

Door het werken vanuit onze missie doen we ons werk niet omdat het moet, maar omdat het ertoe doet!
De resultaten die je wilt bereiken zijn uiteindelijk maar gedeeltelijk afhankelijk van je kennis en vaardigheden, maar vooral van de innerlijke bron van waaruit je handelt; je morele kompas.
Onze teamdrijveren om dit te bereiken zijn onze kernwaarden:

  • Leiderschap
  • Eigenaarschap
  • Excellentie
  • Synergie
  • Diversiteit 
  • Groei

 
Visie

Vanuit de missie en onze kernwaarden hebben we met ons team gesproken over onze visie op onderwijs. In onze visie gaat het over hoe we ons onderwijs vormgeven.

Leerkrachtgestuurd onderwijs

We verzorgen effectief, doelgericht onderwijs en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Op basis daarvan zijn wij ervan overtuigd dat leerlingen het meeste leren als er sprake is van leerkrachtgestuurd onderwijs. De leerkracht maakt het verschil vanuit een leidende rol: de leerkracht Is leider van de groep en zet structuur en duidelijkheid centraal. Hierbij geven wij wel ruimte aan leerlingen om in toenemende mate - en waar mogelijk - zelf meer sturing te gaan geven aan en eigenaar te worden van hun eigen leerproces.

Leerstofjaarklassensysteem en differentiatie 

Daarop aansluitend geven wij onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten.
Omdat we werken met een horizontaal rooster (de lessen rekenen en taal worden allemaal op hetzelfde moment in groep 3 t/m 8 aangeboden) kunnen leerlingen waar nodig op hun eigen niveau de instructie volgen. De leerkracht houdt in zijn les rekening met de verschillen tussen de leerlingen door waar nodig te differentiëren, bijvoorbeeld door verlengde instructie te geven of extra uitdaging te bieden.
Een excellente leerkracht is een leerkracht die niet alle leerlingen hetzelfde behandelt, maar bewust en doelgericht verschillende aanpakken hanteert en evalueert. De leerkracht heeft een grote collectie aan didactische aanpakstrategieën verworven, samen met de kennis op welk moment deze strategieën het beste kunnen worden gebruikt.

Ontwikkeling van leerlingen

In onze school zetten we hoog in op de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen en zetten we de kernvakken (taal, spelling, {begrijpend) lezen, rekenen) centraal.
We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen, waardoor de leerlingen het beste tot ontwikkeling kunnen komen. Wetenschappelijk is bewezen dat een leerling van wie meer wordt verwacht, meer lesstof krijgt aangeboden en daardoor meer leert dan een leerling van wie minder wordt verwacht. 
Gelijk met de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen zetten wij ook hoog in op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de leerlingen. Wij geven ze gereedschap mee om zich goed te kunnen redden in de maatschappij van morgen.

Veiligheid als basis

Leerlingen leren het beste als zij zich veilig voelen. Grenzen en structuur zijn dan ook erg belangrijk voor onze school. Samen met de leerlingen worden groepsregels consequent uitgevoerd en wordt concreet benoemd wat we van onze leerlingen verwachten. Daarnaast hebben de dagen en lessen steeds dezelfde structuur, waardoor voorspelbaarheid ontstaat die bijdraagt aan het gevoel van veiligheid van onze leerlingen. 

Visie op ICT

Het gebruik van ICT In ons onderwijs moet er vooral een zijn van ondersteuning in het leerproces; het is geen doel op zich. Daarnaast willen we de leerlingen ICT-vaardigheden meegeven die ze nodig hebben in de toekomst.
ICT in ons onderwijs willen we gebruiken om kinderen algemene kennis van en vertrouwdheid met computers te laten verwerven als voorbereiding op hun toekomstige rol in de maatschappij. Hoe werkt ICT en wat kun je ermee doen? Daarnaast kan ICT het onderwijs- en leerproces verbeteren en een educatieve meerwaarde bieden: het leren met behulp van ICT (ICT als gereedschap tijdens het leerproces, werkstukken, verzamelen van informatie e.d.) en leren door middel van ICT (zoals tabletonderwijs ). Het aantal computers voor onderwijsdoeleinden In het basisonderwijs groeit gestaag, maar het gebruik van ICT moet bij onze school nog verder van de grond komen. In de nieuwbouw 'De Fliert' is veel aandacht voor een goede infrastructuur om het ICT-gebruik op school verder uit te kunnen bouwen.

Visie op ouderbetrokkenheid

Als ouders zich betrokken voelen bij het leerproces van hun kind, dan leert hun kind gemakkelijker, komt het tot betere leerprestaties en gaat het met meer plezier naar school. Ouders kennen hun kinderen het beste en zijn de aangewezen personen om de leerlingen thuis te ondersteunen en te stimuleren. Persoonlijk contact met de leerkracht is hierbij cruciaal en draagt bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en ouders zij aan zij staan. Dit bevordert tevens het vertrouwen van ouders in de school.
We spreken hier ook wel over de 'gouden driehoek'. bestaande uit leerling, ouders en leerkracht. De gelijkzijdigheid van de driehoek symboliseert de gelijkwaardige relatie, waarin de partijen tot elkaar staans. Leerling, leraar en ouders krijgen evenveel ruimte om hun bijdrage te leveren. Iedereen wordt gehoord, men kent elkaar goed genoeg om tot onderling vertrouwen en begrip te komen. Open communicatie en wederzijds goed afstemmen van verwachtingen vormen de basis van de driehoek. Het leidende en verbindende motief: streven naar optimale resultaten voor de leerling op cognitief en sociaal-emotioneel niveau.